przejdź do treści strony

Szczecin, Program rodzina 500 plus

baner serwisu

Program Rodzina 500 plus

W Szczecińskim Centrum Świadczeń uruchomiony został telefon dyżurny poświęcony rządowemu programowi Rodzina 500+.
Pod numerem telefonu: 91 44 27 124 w godzinach od 7:30 do 15 pracownicy udzielają informacji mieszkańcom.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każcie drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego,To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Świadczenie otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 lat. Pieniądze zostaną przyznane niezależnie od dochodj na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie zostanie również przyznane na pierwsze dziecko (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wiek u do ukończenia 18 roku życialjezeh dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 z) lub 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecka otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jaki rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach W przypadku rodziców rozwiedź i onych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo zlozyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU OD 1 KWIETNIA 2016 ROKU DO 1 LIPCA 2016 ROKU RODZICE OTRZYMAJĄ PIENIĄDZE Z WYRÓWNANIEM OD 1 KWIETNIA 2016 ROKU.

Wydanie decyzji administracyjnej oraz wyplata świadczenia nastąpi najpóźniej w terminie
3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA (TYLKO W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO)

Na okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 (z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu!

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu rodzinne o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  • dziecko zostało umieszczone w instytuc|i zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.